องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]140
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]140
63 กิจกรรมจิตอาสาเอามือสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]147
64 ประกาศ(งานกิจการสภา) เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 29 มิ.ย. 2563 ]135
65 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]140
66 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร้าง (ธนารักษ์) [ 12 มิ.ย. 2563 ]136
67 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ธนารักษ์)นส.3 นส.3ก [ 12 มิ.ย. 2563 ]137
68 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]173
69 ภ.ด.ส 1 (ที่ดินว่างเปล่า) [ 12 มิ.ย. 2563 ]133
70 รายงานตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19) [ 8 มิ.ย. 2563 ]37
71 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค – 19 ) [ 8 มิ.ย. 2563 ]136
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]140
73 กิจกรรมแปลงนาสาธิต ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]129
74 ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) [ 29 พ.ค. 2563 ]130
75 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) [ 29 พ.ค. 2563 ]141
76 ประกาศใช้ข้อบัญญัติคประกาศใช้ ข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2563 - 1 [ 27 พ.ค. 2563 ]129
77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรือง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 (PDF) - 2 [ 27 พ.ค. 2563 ]143
78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรือง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 (PDF) - 3 [ 27 พ.ค. 2563 ]150
79 รายงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]137
80 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับตำบล [ 29 เม.ย. 2563 ]139
81 ประกาศประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นการตราร่างข้อบัญญัติควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]132
82 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้าย ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 [ 9 เม.ย. 2563 ]164
83 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของอบต. [ 31 มี.ค. 2563 ]131
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]143
85 คำสั่งแต่งตั้งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 29 มี.ค. 2563 ]131
86 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]182
87 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 27 มี.ค. 2563 ]152
88 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงแลัการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]146
89 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป [ 18 มี.ค. 2563 ]141
90 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 18 มี.ค. 2563 ]139
91 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 18 มี.ค. 2563 ]142
92 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 1 [ 13 มี.ค. 2563 ]145
93 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 2 [ 13 มี.ค. 2563 ]145
94 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 3 [ 13 มี.ค. 2563 ]141
95 ประกาศ(งานกิจการสภา)อบต.หนองหงส์ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 มี.ค. 2563 ]139
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2563 ]135
97 โครงการยกย่องคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]144
98 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 11 ก.พ. 2563 ]151
99 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2563 [ 8 ก.พ. 2563 ]127
100 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 31 ม.ค. 2563 ]138
101 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]156
102 ประกาศรับฟังคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ [ 13 ม.ค. 2563 ]140
103 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]140
104 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 ม.ค. 2563 ]145
105 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ /ผู้นำเกษตร” ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]132
106 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]133
107 ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) [ 29 พ.ย. 2562 ]147
108 อบจ.นครศรีธรรมราช เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง "มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ" [ 8 พ.ย. 2562 ]259
109 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/นิตรสาร [ 7 พ.ย. 2562 ]128
110 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการใช้บริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" [ 7 พ.ย. 2562 ]207
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8