องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 มิ.ย. 2564 ]149
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]62
43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]67
44 รายงานผลสรุปร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]92
45 ประกาศเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]137
46 ประกาศเพิ่มช่องทาง E-Service เกี่ยวกับการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลออนไลน์ (ดูดส้วม) [ 31 มี.ค. 2564 ]131
47 ประกาศเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 31 มี.ค. 2564 ]140
48 ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยสำหรับประชาชนทั่วไป [ 24 มี.ค. 2564 ]126
49 ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 มี.ค. 2564 ]133
50 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]126
51 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]138
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ [ 20 ม.ค. 2564 ]109
53 รายงานโครงการแปลงนาสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]145
54 ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]106
55 ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]153
56 ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]142
57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 29 ธ.ค. 2563 ]136
58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 29 ธ.ค. 2563 ]146
59 รายงานผลการติดตามฯ ประจำปี2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]135
60 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 23 ธ.ค. 2563 ]139
61 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 23 ธ.ค. 2563 ]132
62 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 23 ธ.ค. 2563 ]137
63 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 [ 23 ธ.ค. 2563 ]138
64 ภดส.1( 2564) [ 23 ธ.ค. 2563 ]27
65 รายงานผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]124
66 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 (เริ่ม 1 มกราคม 2564)จัดเก็บรายได้ [ 18 ธ.ค. 2563 ]132
67 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 17 ธ.ค. 2563 ]134
68 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 17 ธ.ค. 2563 ]131
69 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 17 ธ.ค. 2563 ]129
70 คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด อบต.หนองหงส์ ประจำปี 63 [ 14 ธ.ค. 2563 ]135
71 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 37/2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]170
72 ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]136
73 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ [ 18 พ.ย. 2563 ]152
74 คู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยฯ [ 16 พ.ย. 2563 ]153
75 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร [ 30 ต.ค. 2563 ]134
76 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]133
77 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2563 ]135
78 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]166
79 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]148
80 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 1 ต.ค. 2563 ]133
81 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน) [ 1 ต.ค. 2563 ]133
82 คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก [ 24 ก.ย. 2563 ]159
83 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 36/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]159
84 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]147
85 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 35/2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]163
86 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาขนในชุมชน (กิจกรรมแปลงนาสาธิต ข้าวปลอดภัย) [ 1 ก.ย. 2563 ]119
87 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ( กิจกรรมหว่านกล้าและปักดำ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]134
88 จดหมายข่าว (จัดเก็บรายได้) ฉบับที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]163
89 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับหลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]166
90 ประชาสัมพันธ์ การประการใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]168
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8