องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
กฎหมายสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]49
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]50
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 14 ม.ค. 2564 ]48
4 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]53
5 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2564 ]49
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]50
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]49
8 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]42
9 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.สธ.และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]47
10 ตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข-การเปรียบเทียบปรับ [ 14 ม.ค. 2564 ]41
11 กฏกระทรวงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2560 [ 14 ม.ค. 2564 ]48
12 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2564 ]43
13 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]41
14 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]48
15 แนวทางการปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 14 ม.ค. 2564 ]39
16 คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร [ 14 ม.ค. 2564 ]44
17 คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุข [ 14 ม.ค. 2564 ]48
18 ตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข-การเปรียบเทียบปรับ [ 14 ม.ค. 2564 ]46
19 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.สธ.และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]51