องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่  3   ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

 

ด้านการค้าและบริการ

                      -   ประเภทกิจการค้าส่ง                                จำนวน    16   แห่ง

                      -   ประเภทกิจการค้าปลีก                             จำนวน  110   แห่ง

                      -   ร้านรับซ่อมยานยนต์                                จำนวน     27  แห่ง

                      -   ร้านรับซ่อมเครื่องจักกลการเกษตร     จำนวน     1  แห่ง

ด้านการโรงแรม

                      มีโรงแรม         จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่ 

-   โรงแรมมิตรไทย                                        -  โรงแรมเรือนทอง            -  ธงชัยแมนชั่น

-   โรงแรมแฮปปี้อินน์                                   -  เรือนทองคอมเพล็ก

-    โรงแรมนายอินท์                                      -  โรงแรมวีบี โฮเต็ล

การอุตสาหกรรม (โรงงาน)

                     

                      -  โรงงานอุตสาหกรรม                จำนวน     6  แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

                      -  มีปั๊มน้ำมัน                   จำนวน   6   แห่ง

                      -  ก๊าซ                               จำนวน   3   แห่ง

การประกอบอาชีพของประชากร

                      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                      -  เกษตรกรรม                                80%

                      -  รับราชการ                     5%

                      -  ค้าขาย                                             5%

                      -  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม      5%

                      -  อื่นๆ                                               5%