องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
 
ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต
          องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวักนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากอำเภอทุ่งสง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 57,992 ตารางเมตร หรือประมาณ 36,245 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาหลวงเสน อ.ทุ่งสง,ตำบลนาบอน อ.นาบอน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลควนกรด อ.ทุ่งสง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชะมาย ตำบลนาหลวงเสน อ.ทุ่งสง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง
 
ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเนิน