องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันอบต. หนองหงส์ได้รับการยกฐานะเป็น อบต. ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งตำบลหนองหงส์ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านจอด หมู่ที่ 3 บ้านทางข้าม หมู่ที่ 4 บ้านนาป่า หมู่ที่ 5 บ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านนาไม้ดัด หมู่ที่ 8 บ้านคลองขุด หมู่ที่ 9 บ้านแสว หมู่ที่ 10 บ้านโน๊ะ หมู่ที่ 11 บ้านนาโต๊ะแถม หมู่ที่ 12 บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองนูด หมู่ที่ 14 บ้านยวน
ไม้ขาว