องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
โครงสร้างองค์กรของกองช่าง

รับผิดชอบงานด้าน

            1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานก่อสร้างและบูรณาการ

                        - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

                        - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ

                        - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                        - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                        - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

                        - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                        - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการกอสร้าง

                        - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

            2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                        - งานวิศวกรรม

                        - งานประเมินราคา

                        - งานควบคุมการกอสร้างอาคาร

                        - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                        - งานออกแบบ

            3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                        - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร

                        - งานระบายน้ำ

                        - งานจัดตกแต่งสถานที่

 

            4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                        - งานสำรวจและแผนที่

                        - งานวางผังพัฒนาเมือง

                        - งานควบคุมทางผังเมือง

                        - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

                        - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

พนักงานส่วนตำบล กองช่าง มีบุคลากรทั้งสิ้น ประกอบด้วย

                         1. นายสุนทร  เกื้อวงษ์                   ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

                         2. นายสายัณฑ์  เอกสาร                  นายช่างโยธาอาวุโส

                         3. นายวิโรจน์  อินทรสุวรรณ             นายช่างโยธาชำนาญงาน

                         4. นายเฉลิมชัย  รักษ์จำรูญ               นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

                         5. นายสิทธิโชค  ชุมเปีย                   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

                         6. นายอดิศักดิ์  รัตนพันธ์                  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

                         1. นางสาวฐานมาศ  จันทร์เพชร        ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

                          2. นายอดิศักดิ์  รัตนบุรี                    ผช.ช่างไฟฟ้า

                          3. นายพรสวรรค์  เพ็ชรศรีทอง          พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

             

พนักงานจ้างทั่วไป

                         1.นายสมศักดิ์  กลิ่นดี                     คนงานทั่วไป

                         2. นายพรชัย  เพชรรมย์                  คนงานทั่วไป

                         3. นางสาวนงลักษณ์  แป้นสุข            คนงานทั่วไป

                         4. นายโชติวัฒน์  แก้วประสิทธิ์           คนงานทั่วไป

                         5.นายทศพร  จงประจวบลาภ             คนงานทั่วไป

                         6. นายสำราญ  สุวรรณน้อย               คนงานทั่วไป