องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองช่าง

นายสุนทร เกื้อวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวิโรจน์ อินทร์สุวรรณ นายจิระวุฒิ  พุทธรักษา
นายสายัณห์  เอกสาร 
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส

 

นายเฉลิมชัย  รักษ์จำรูญ
 นายสิทธิโชค  ชุมเปีย
นายอดิศักดิ์  รัตนพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนานงาน


  นายชญานนท์  ละอองทอง
 นายอดิศักดิ์   รัตนบุรี
นางสาวฐาณมาศ จันทร์เพชร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
 
 นายพรสวรรค์ เพ็ชรศรีทอง
 นายโชติวัฒน์  แก้วประสิทธิ์   
 นายสำราญ  สุวรรณน้อย   
คนงาน คนงาน คนงาน


 นางสาวนงค์ลักษณ์  แป้นสุข นายทศพร  จงประจวบลาภ
คนงาน คนงาน