องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กองช่าง

นายกิตติศักดิ์  รัตนคช
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวิโรจน์ อินทร์สุวรรณ นายจิระวุฒิ  พุทธรักษา
นายสายัณห์  เอกสาร 
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส

 

นายเฉลิมชัย  รักษ์จำรูญ
 นายสิทธิโชค  ชุมเปีย
นายอดิศักดิ์  รัตนพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนานงาน


  นายชญานนท์  ละอองทอง
 นายอดิศักดิ์   รัตนบุรี
นางสาวฐาณมาศ จันทร์เพชร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
 
 นายพรสวรรค์ เพ็ชรศรีทอง
 นายโชติวัฒน์  แก้วประสิทธิ์   
 นายสำราญ  สุวรรณน้อย   
คนงาน คนงาน คนงาน


 นางสาวนงค์ลักษณ์  แป้นสุข นายทศพร  จงประจวบลาภ
คนงาน คนงาน