องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินทนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์วรรณ บรรจงช่วย นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ด้วงยาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห์ นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายเอกลักษณ์  รัตนวิเชียร นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง นางอภิรนุช  มิตรปราณ
นายอัษฎาวุธ  เกลี้ยงส่ง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน