องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

กองคลัง


นางมณีรัตน์ อินหนู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์วรรณ บรรจงช่วย
นางสายสมร เพชรรมย์
นางเสาวนีย์ ธรรมสุวรรณ นางจาฤดี ด้วงยาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางจิราภรณ์  กุญชรินทร์ นางพัชรินทร์  รักกิจ นางสาววิไลวรรณ  ปราบไกรสีห์ นางสาวรัตติกาล  บุญแก้วเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวรัตกาล  บุญแก้วเสือ
นายเฉลิมศักดิ์  ผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
 
นายเกรียงศักดิ์  ธณาวุฒิ นางสาวลัดดาวรรณ  ทองกระจ่าง
คนงาน
คนงาน