องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560

สำนักงานปลัด


นายุสทธิ  สุทธิพูน
หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาวภริตพร  เกิดกลิ่นหอม นางภาพิมนต์  ไหมละเอียด นางศิราณี แก้วประสม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ ทรงทอง
นางสาวปํญลิตา สุนทรโชติ
นางสาวนวรัตน์ พรหมศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมหวัง สุมงคล
นางสาวศิริประภา  รัตนบุรี
นางเยาวนาฏ  วัฒนานุรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
นางสาวสายชล แก้วเกื้อ
นายนริศ สุทธิแป้น
นางสุภาพร  ถนอมชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรางคณา  แก้วจิตงาม
นายอภิญญา  บุญทรง นางสาวนิตยา  โททอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางเพ็ญศรี จริตงาม
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวปัทมาภรณ์ สุชาติพงศ์
นางสุธิดา จุลพรหม
นางสุรีรัตน์ ศิริกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอนงค์ คำเสน
นางเพ็ญศรี สามารถ นางอาภรณ์ รัตนบุรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางแก่นใจ เทพชุม นางปิรย์นุช  แก้วคุ้มภัย นางสาวนารีรัตน์  พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

นายบัญชา  บุญมาเกิด นายบุญเกิด  ทรัพย์เจริญ -ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสาทิพย์ รัตนคช
นายสมศักดิ์  กลิ่นดี
นายมานะ กิ่งนอก
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
คนงาน

นายนันทพจน์  หนูขาว
นายพรชัย  ธนาวุฒิ
นายธนู โหราโชติ
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางสิริทิพย์ นวลขาว นายนพดล ทองสร้อย นายทวีศักดิ์  ศรีสุขแก้ว
คนงาน คนงาน
คนงาน