องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายเชี่ยว คำแหง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 064-1416265

นายทวีศักดิ์ แร่ทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-6776666


นายุสทธิ  สุทธิพูน นางมณีรัตน์ อินหนู นายกิตติศักดิ์  รัตนคช
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 065-3973039
โทร. 086-2711574
โทร.086-3400566