องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายระพีพจน์  นงค์นวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิชัย  รัตนคช นายเชี่ยว คำแหง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเดชา  สุวรรณน้อย
นายศรีศักดิ์  หนูขาว
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายฤทธิ์   นาคสีทอง
นายนิพัฒน์  รัตนกระจ่าง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายสมชาย  นาคสีทอง
นายระพีพจน์  รงค์นวล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายวนรักษ์  รัตนพันธ์
นายกมล  สุขอนันต์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายธงไทย  กลีบแก้ว 
นายวิชัย  รัตนคช
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นายประยงค์  รัตนกระจ่าง นายวิเชียร  มั่นงคง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายวิชาญ  สองสี นายสาธิต  สิทธิดำงรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14