องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้


เมื่อวันที่  9-13 มิถุนายน 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้  ประจำปี 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้และนอกระบบตามอัธยาศัย วัดคงคาเจริญ  ซึ่งมีผู้เ้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำประโยชน์ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพในตำบลได้
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21