องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำ
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสตูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจ  มีทักษะ  และมีทัศนคติที่ดี        และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบริหารจัดการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ณ หมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21